Důvěrnost vašich dat - Softtrader

Privacy policy

Důvěrnost vašich údajů

Definice

Zákazník: jakákoli odborná nebo fyzická osoba způsobilá ve smyslu § 1123 a násl. občanského zákoníku nebo právnická osoba, která navštíví webové stránky v souladu s těmito podmínkami.

Výhody a služby: https://www.softtrader.eu - Softtrader poskytuje klientům:

Obsah: Všechny nedílné prvky informací přítomných na webových stránkách, včetně textů, obrázků a videí.

Informace o zákaznících: Dále jsou uváděny jako „Informace (informace)“, které odpovídají všem osobním údajům, které může společnost Softtrader uchovávat pro správu vašeho účtu, řízení vztahů se zákazníky a pro účely analýzy a statistik.

Uživatel: Přihlašující se uživatel internetu pomocí výše uvedené webové stránky.

Osobní údaje: „Informace, které umožňují v jakékoli formě, přímou či nepřímou, identifikaci osob, na které se vztahují“ (článek 4 zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978). Pojmy „osobní údaje“, „dotčená osoba“, „subdodavatel“ a „citlivé údaje“ mají význam definovaný obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679)


Článek 1. Představení webu


Podle článku 6 zákona 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku jsou uživatelé webových stránek informováni společností Softtrader o identitě různých zúčastněných stran v průběhu jejich implementace a následného sledování:

Vlastník: Společnost s ručením omezeným Softtrader International – van Welderenstraat 6511 MV Nijmegen

Správce publikace: Antio Scholten – info@softtrader.cz správcem publikace je fyzická nebo právnická osoba.

Správce internetových stránek: Antio Scholten – info@softtrader.cz

Hostitel: Antagonist – 27B, Neptunusstraat 7521 WC Enschede – 31242022103

Pověřenec: Antio Scholten – info@softtrader.cz


Článek 2. Podmínky používání webových stránek a nabízených služeb

Webové stránky jsou vytvořeny duševní činnosti a jsou chráněny ustanoveními Kodexu duševního vlastnictví a platnými mezinárodními předpisy. Zákazník nesmí žádným způsobem opakovaně používat, převádět nebo využívat všechny nebo část prvků webové stránky nebo díla na svém vlastním účtu webové stránky.

Používání webových stránek Softtrader znamená plný souhlas s následujícími podmínkami používání. Tyto podmínky použití mohou být kdykoli změněny nebo doplněny, takže uživatelům webu Softtrader doporučujeme, aby je pravidelně studovali.

Tato webová stránka je kdykoliv běžně přístupná uživatelům. O přerušení z důvodu technické údržby však může rozhodnout společnost Softtrader, která se poté pokusí uživatelům sdělit data a časy zásahu předem. Webová stránka Softtrader je pravidelně aktualizována odpovědnou společností Softtrader. Stejně tak lze právní ustanovení kdykoli změnit: je však nezbytné, aby si mohl přečíst uživatel, který je vyzván, aby na ně co nejčastěji odkazoval.


Článek 3. Popis poskytovaných služeb


Web Softtrader je určen k poskytování informací o všech aktivitách společnosti. Softtrader se snaží poskytovat co nejpřesnější informace na webových stránkách Softtrader. Nemůže však nést odpovědnost za jakákoli opomenutí, nepřesnosti a nedostatky v aktualizaci, ať už vlastní nebo třetích stran, které tyto informace poskytují.

Všechny informace na webových stránkách Softtrader jsou pouze orientační a pravděpodobně se změní. Kromě toho nejsou informace na webu Softtrader vyčerpávající. Podléhají změnám, které byly provedeny od doby, kdy byly umístěny online.


Článek 4. Smluvní omezení technických údajů


Web používá technologii javascript. Internetové stránky nenesou odpovědnost za majetkové škody související s používáním stránek. Kromě toho uživatel webových stránek souhlasí s přístupem na webové stránky s použitím nejnovějšího materiálu neobsahujícího viry a s aktualizovaným prohlížečem nejnovější generace. Web Softtrader je umístěn u poskytovatele v Evropské unii v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: 2016-679)

Cílem je poskytovat službu, která zajišťuje nejlepší míru dostupnosti. Hostitel zajišťuje kontinuitu svých služeb 24 hodin denně, každý den v roce. Přesto si vyhrazuje možnost přerušit hostingovou službu na co nejkratší možnou dobu, a to i za účelem údržby, zlepšení její infrastruktury, výpadku její infrastruktury nebo pokud Výhody a Služby generují provoz považovaný za abnormální.

Společnost Softtrader a hostitel nemohou nést odpovědnost za poruchu internetové sítě, telefonních linek nebo počítačového a telefonního vybavení, včetně přetížení sítě bránícího přístupu k serveru.


Článek 5. Duševní vlastnictví a padělky


Společnost Softtrader vlastní práva k duševnímu vlastnictví a je držitelem práv k používání všech položek dostupných na internetové stránce, včetně textů, obrázků, grafiky, log, videí, ikon a zvuků. Jakákoli reprodukce, znázornění, úprava, zveřejnění, přizpůsobení všech prvků webové stránky nebo jejich části, bez ohledu na použité prostředky nebo proces, je zakázáno, pokud není uděleno písemné povolení: Softtrader.

Jakékoli neoprávněné využívání webové stránky nebo jakékoli položky na ní obsažené bude považováno za porušení a bude stíháno v souladu s ustanoveními článků L.335-2 a následujících Kodexu duševního vlastnictví.


Článek 6. Omezení odpovědnosti


Softtrader vystupuje jako vydavatel webu. Softtrader odpovídá za kvalitu a pravdivost obsahu, který zveřejňuje.

Společnost Softtrader nemůže být odpovědná za přímé a nepřímé škody způsobené na zařízení uživatele při přístupu na internetovou stránku Softtrader a vyplývající buď z použití zařízení, které nesplňuje specifikace uvedené v bodě 4, nebo z výskytu chyby či nekompatibility.

Společnost Softtrader také nemůže nést odpovědnost za nepřímé škody (jako je ztráta uplatnitelnosti trhu nebo ztráta příležitosti) v důsledku používání webové stránky Softtrader. Uživatelům jsou k dispozici interaktivní prostory (možnost dotazů v kontaktní oblasti). Společnost Softtrader si vyhrazuje právo odstranit bez předchozího upozornění jakýkoli obsah uložený v tomto prostoru, který by byl v rozporu s platnou legislativou v Nizozemsku, zejména s ustanoveními o ochraně údajů. Pokud ano, Softtrader si rovněž vyhrazuje možnost povolat uživatele k občanskoprávní a/nebo trestní odpovědnosti, zejména v případě zpráv rasistického, urážlivého, pomlouvačného nebo pornografického charakteru, bez ohledu na použité médium (text, fotografie…).


Článek 7. Správa osobních údajů


Zákazník je informován o předpisech týkajících se marketingové komunikace, zákonu ze dne 21. června 2014 o důvěře v digitální ekonomiku, zákonu o počítačích a svobodě ze dne 6. srpna 2004 a také obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: 2016-679).


7.1 Sběr osobních údajů

Za osobní údaje shromážděné v rámci vytvoření osobního účtu uživatele a jeho navigace na webu je osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů: Softtrader International.

Společnost Softtrader zastupuje Antio Scholten, její právní zástupce.

Jako osoba odpovědná za zpracování údajů, které společnost Softtrader shromažďuje, se společnost Softtrader zavazuje dodržovat rámec platných právních ustanovení. Zejména je povinností klienta stanovit účely zpracování svých údajů, poskytnout svým potenciálním zákazníkům a klientům na základě shromáždění jejich souhlasů úplné informace o zpracování svých osobních údajů a vést registr léčebných postupů v v souladu s realitou. Kdykoli společnost Softtrader nakládá s osobními údaji, podnikne veškeré přiměřené kroky, aby zajistila přesnost a relevanci osobních údajů pro účely, pro které s nimi Softtrader nakládá.


7.2 Konečná podoba shromažďovaných údajů

Je pravděpodobné, že společnost Softtrader bude nakládat se všemi údaji nebo jejich částí s cílem:

1.  Umožnit navigaci na webu a správu a sledovatelnost služeb a služeb ovládaných uživatelem: přihlašovací údaje a údaje o používání webu, vyúčtování webu, historie objednávek atd.

2.  Zajistit prevenci a bojovat proti počítačovému podvodu (spam, hacking…): počítačový hardware používaný pro navigaci, IP adresa, heslo (hashování)

3.  Zlepšit prohlížení webových stránek: údaje o přihlašování a využívání

4.  Provádět volitelné průzkumy spokojenosti na Softtrader: e-mailová adresa

5.  Provádět komunikační kampaně (sms, email): telefonní číslo, emailová adresa

Softtrader neuplatní na trhu vaše osobní údaje, které jsou proto používány pouze z nutnosti nebo pro statistické a analytické účely. Web společnosti Softtrader je hostován na Phoenixsite. Tato platforma shromažďuje osobní údaje, které nejsou v žádném případě prodávány ani zveřejňovány třetím stranám. Jediným účelem tohoto sběru dat je zajistit optimální uživatelskou zkušenost.7.3 Právo na přístup, opravu a námitky

V souladu s aktuálními předpisy EU mají uživatelé Softtrader následující práva:

 - Právo na přístup (článek 15 GDPR) a opravu (článek 16 GDPR), aktualizaci, úplné údaje uživatelů právo uzamknout nebo vymazat údaje osobních uživatelů (článek 17 GDPR), pokud jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné, zastaralé nebo jejichž shromažďování, používání, sdělování nebo uchovávání je zakázáno

 - Právo kdykoliv odvolat souhlas (článek 13-2c GDPR)

 - Právo omezit zpracování uživatelských údajů (článek 18 GDPR)

 - Právo vznést námitky proti zpracování uživatelských údajů (článek 21 GDPR)

 - Právo na přenositelnost údajů, které uživatelé poskytnou, pokud jsou tyto údaje zpracovávány automaticky na základě jejich souhlasu nebo smlouvy (článek 20 GDPR)

 - Právo definovat osud dat uživatelů po smrti a vybrat si, s kým bude muset Softtrader sdílet (či nesdílet) své údaje s dříve určenou třetí stranou

Jakmile se Softtrader dozví o úmrtí uživatele a nebude-li mít od něj pokyny, Softtrader se zavazuje zlikvidovat jeho data, pokud jejich uchování není nezbytné pro zkušební účely nebo ke splnění zákonné povinnosti.


Pokud chce uživatel vědět, jak Softtrader používá jeho osobní údaje, požádat o jejich opravu nebo vznést námitku proti jejich zpracování, uživatel může kontaktovat Softtrader písemně na adrese:

Softtrader International – CEO, Antio Scholten, van Welderenstraat 6511 MV Nijmegen.

V tomto případě musí uživatel uvést osobní údaje, které si přeje, aby společnost Softtrader opravila, aktualizovala nebo vymazala, a to tak, že se přesně identifikuje kopií průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Žádosti o výmaz osobních údajů budou podléhat povinnostem, které společnosti Softtrader ukládá zákon, včetně uchovávání nebo archivace dokumentů. Konečně může Softtrader podat stížnost u dozorových orgánů, včetně CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).7.4 Nezveřejňování osobních údajů

Společnost Softtrader se zdrží zpracování, hostování nebo přenosu informací o zákaznících do země mimo Evropskou unii nebo zemí, které Evropská komise považuje za „neadekvátní“, aniž by o tom zákazníka předem informovala. Softtrader si však může svobodně vybrat své technické a obchodní subdodavatele za podmínky, že poskytne dostatečné záruky podle požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: 2016-679).

Softtrader se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření k zachování bezpečnosti Informací a zejména k tomu, aby nebyly sdělovány neoprávněným osobám. Pokud se však společnost Softtrader dozví o incidentu ovlivňujícím integritu nebo důvěrnost informací o zákaznících, Softtrader bude muset zákazníka co nejdříve informovat a informovat ho o přijatých nápravných opatřeních. Softtrader navíc neshromažďuje žádná „citlivá data“.

Osobní údaje uživatele mohou být zpracovány dceřinými společnostmi a subdodavateli Softtrader (poskytovatelé služeb), a to výhradně za účelem dosažení účelů těchto zásad.

V rámci svých příslušných povinností a pro účely uvedené výše jsou hlavními osobami, které pravděpodobně budou mít přístup k uživatelským údajům Softtrader, především zástupci našeho zákaznického servisu.7.5 Typy shromažďovaných údajů

Pro uživatele webu Softtrader shromažďujeme následující údaje, které jsou nezbytné pro provoz služby a které budou uchovávány po dobu až 24 měsíců po ukončení smluvního vztahu: název společnosti, jméno, telefon, e-mail, adresa, PSČ, místo bydliště.

Softtrader také shromažďuje informace, které zlepšují uživatelskou zkušenost a nabízí kontextové rady: Cookie z Google Analytics. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Tyto údaje jsou uchovávány po dobu až 12 měsíců po skončení smluvního vztahu.


Článek 8. Oznámení incidentu


Žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není zcela bezpečný. Proto nemůžeme zajistit absolutní bezpečnost. Pokud bychom se dozvěděli o narušení bezpečnosti, informovali bychom dotčené uživatele, aby mohli podniknout příslušné kroky. Naše postupy oznamování incidentů zohledňují naše právní závazky, ať už jsou na národní nebo evropské úrovni. Jsme odhodláni plně informovat naše zákazníky o všech problémech se zabezpečením účtu a poskytovat jim všechny informace, které potřebují, abychom jim pomohli splnit jejich vlastní regulační povinnosti týkající se podávání zpráv.

Žádné osobní údaje uživatele webových stránek Softtrader nejsou zveřejňovány bez vědomí uživatele, vyměňovány, přenášeny, postoupeny nebo prodávány na jakémkoli médiu třetím stranám. Pouze převzetí koupě Softtrader a jejích práv by umožnilo předání informací případnému kupujícímu, který by byl zase vázán stejnou povinností uchovávat a upravovat data vůči uživateli webu Softtrader.8.1 Bezpečnost

K zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních a osobních zdravotních údajů používá Softtrader sítě chráněné standardními zařízeními, jako jsou firewally, pseudonymizace, šifrování a hesla.

Při zpracování osobních údajů podniká Softtrader veškerá přiměřená opatření k jejich ochraně před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, manipulací nebo zničením.


Článek 9. Hyperlinky, 'cookies', internetové 'tagy' a Leadinfo


Webové stránky Softtrader obsahují řadu hypertextových odkazů na jiné webové stránky, zřízené se svolením společnosti Softtrader. Společnost Softtrader však nemá možnost obsah webových stránek tímto způsobem ověřit, a proto za tuto skutečnost nepřebírá žádnou odpovědnost.

Pokud se nerozhodnete soubory cookie zakázat, souhlasíte s tím, že je web může používat. Tyto soubory cookie můžete kdykoli bezplatně zakázat v možnostech deaktivace, které máte k dispozici a které jsou uvedeny níže, s vědomím, že to může omezit nebo zabránit přístupu ke všem nebo částem služeb nabízených webem.9.1. Soubory cookie

„Cookie“ je malý informační soubor odeslaný do prohlížeče uživatele a uložený v terminálu uživatele (např. počítač, chytrý telefon), (dále jen „soubory cookie“). Tento soubor obsahuje informace, jako je název domény uživatele, poskytovatel internetových služeb uživatele, operační systém uživatele a datum a čas přístupu. Soubory cookie pravděpodobně nepoškodí zařízení uživatele.

Společnost Softtrader pravděpodobně zpracuje informace uživatele o jeho návštěvě webu, jako jsou zobrazené stránky, provedená vyhledávání. Tyto informace umožňují společnosti Softtrader vylepšovat obsah webových stránek, procházení uživatelem.

Pomocí souborů cookie usnadňujících navigaci a/nebo poskytování služeb nabízených webem může Uživatel nastavit svůj prohlížeč tak, aby mu umožnil rozhodnout se, zda je přijme či nikoliv, aby se soubory cookie registrovaly v terminálu nebo naopak jsou odmítány, buď systematicky, nebo podle jejich vydavatele. Uživatelé mohou také nastavit svůj navigační software tak, aby byly soubory cookie přijímány nebo odmítány na základě ad hoc, dříve než bude pravděpodobně zaregistrován soubor cookie v jejich zařízení. Společnost Softtrader informuje uživatele, že v tomto případě nemusí být k dispozici všechny funkce jeho navigačního softwaru.

Pokud uživatel odmítne ve svém zařízení nebo prohlížeči zaregistrovat soubory cookie, nebo pokud uživatel odstraní ty, které již byly zaregistrovány, uživatel je informován, že jeho procházení a zkušenosti na webu mohou být omezené. To může být také případ, kdy společnost Softtrader nebo některý z jejích poskytovatelů nedokáže z důvodu technické kompatibility rozpoznat typ prohlížeče používaného terminálem, jazyk a nastavení zobrazení nebo zemi, ze které se zdá, že je zařízení připojeno k internetu.

Je-li to relevantní, Softtrader se zříká jakékoli odpovědnosti za následky související se zhoršeným provozem webové stránky a službami, které společnost Softtrader případně nabízí, vyplývající (i) z odmítnutí souborů cookie uživatelem (ii) z neschopnosti Softtrader zaregistrovat nebo konzultovat soubory cookie nezbytné pro jejich provoz v důsledku volby uživatele. Pro správu souborů cookie a uživatelských voleb je konfigurace každého prohlížeče odlišná. Je to popsáno v nabídce nápovědy prohlížeče, která vám dá vědět, jak může uživatel změnit svá přání týkající se souborů cookie.

Uživatel se může kdykoli rozhodnout vyjádřit a upravit svá přání týkající se souborů cookie. Společnost Softtrader bude také moci využívat služeb externích poskytovatelů, kteří jí pomohou shromažďovat a zpracovávat informace popsané v této části.

Nakonec kliknutím na ikony sociální sítě Twitter, Facebook, Linkedin a Google Plus na webu Softtrader nebo v jeho mobilní aplikaci a pokud uživatel přijal uložení cookies pokračováním v procházení webu nebo mobilní aplikace Softtrader, mohou Twitter, Facebook, Linkedin a Google Plus také ukládat soubory cookie na vaše zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon).

Tyto typy souborů cookie jsou na vašich zařízeních depowebovány pouze tehdy, pokud s nimi souhlasíte tím, že budete pokračovat v procházení webových stránek nebo mobilní aplikace Softtrader. Uživatel však může kdykoli odvolat svůj souhlas, aby společnost Softtrader ukládala tento typ souborů cookie.9.2. Internetové TAGY

Softtrader může příležitostně používat internetové značky (také nazývané „tagy“ nebo akční tagy, jednopixelové gify, průhledné gify, neviditelné gify a gify jeden po druhém) a nasadit je prostřednictvím specializovaného partnera pro analýzu webu, který se může sám najít (a tedy uložit příslušné informace, včetně IP adresy uživatele) v cizí zemi.

Tyto tagy jsou umístěny jak v online reklamách, které uživatelům umožňují přístup na portál, tak na různých stránkách portálu.

Tato technologie umožňuje společnosti Softtrader vyhodnotit reakce návštěvníků na webovou stránku a efektivitu jejích akcí (například počet otevření stránky a zobrazení informací) a také používání webu uživatelem.

Externí poskytovatel bude případně moci prostřednictvím těchto tagů shromažďovat informace o návštěvnících webu a jiných webových stránek, sestavovat zprávy o aktivitě webu pro Softtrader a poskytovat další služby související s používáním webu a internetu.9.3. Internetové TAGY

Om het B2B-gebruik van onze website te meten, gebruiken we de oplossing van Leadinfo, gevestigd in Capelle aan den Ijssel. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en adressen op basis van de IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt na gebruik niet opgeslagen.


Článek 10. Platné právo a pravomoc

Jakýkoli spor v souvislosti s používáním webové stránky Softtrader podléhá nizozemskému právu. Kromě případů, kdy to zákon nedovoluje, bude pravomoc udělena výhradně příslušným soudům v Arnhemu.