Všeobecné obchodní podmínky - Softtrader

 Všeobecné Obchodní Podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy mezi společností Softtrader International BV, jednající pod názvem Softtrader, a druhou stranou.

Článek 1. Definice a zúčastněné strany


1.1 Společnost Softtrader International BV se sídlem v Nijmegenu je registrovaná u obchodní komory

pod číslem spisu 82250758 a obchoduje pod názvem Softtrader.

1.2 Všeobecné podmínky: tento dokument.

1.3 Dodavatel: Fyzická nebo právnická osoba, která vykonává své povolání nebo podniká, a která prodává společnosti Softtrader International BV softwarovou licenci.

1.4 Klient: Fyzická nebo právnická osoba, která vykonává své povolání nebo podniká a která si zakoupí softwarovou licenci od společnosti Softtrader International BV.

1.5 Softwarová licence: Uživatelská licence na standardní software.

1.6 Podoba smlouvy: Písemná na papíře i digitální, pokud je dostatečně prokázána totožnost odesílatele a integrita obsahu sdělení.

1.7 Webové stránky: Webové stránky společnosti Softtrader International BV jsou k dispozici na adrese  www.softtrader.nl.

1.8 Druhá strana: Dodavatel nebo klient, který uzavírá smlouvu se společností Softtrader International BV.Článek 2. Nabídky


2.1 Společnost Softtrader International BV si vyhrazuje právo změnit nabídku (nabídky) nebo obchodní nabídku (nabídky) umožňující prodej softwarových licencí.

2.2 Osobní nabídky společnosti Softtrader International BV jsou platné 7 kalendářních dnů, pokud není písemně uvedeno jinak. Přijetí podmínek po uplynutí této lhůty vede k dohodě mezi společností Softtrader International BV a druhou stranou pouze v případě, že společnost Softtrader International BV výslovně akceptuje přijetí druhou stranou.Článek 3. Registrace


3.1 Na webových stránkách společnosti Softtrader International BV se může druhá strana zaregistrovat vytvořením účtu. Během procesu registrace si druhá strana zvolí uživatelské jméno a heslo. Za výběr dostatečně spolehlivého hesla odpovídá druhá strana sama. Přístup k účtu bude možný po zadání přihlašovacích údajů.

3.2 Za důvěrnost přihlašovacích údajů odpovídá druhá strana sama. Druhá strana není oprávněna poskytovat přihlašovací údaje třetím. stranám bez souhlasu společnosti Softtrader International BV. Kromě toho je druhá strana povinna neprodleně informovat společnost Softtrader International BV, pokud přihlašovací údaje chybí nebo dojde k jejich ztrátě.

3.3 Používání účtu zpřístupněného společností Softtrader International BV je odpovědností a rizikem druhé strany. Pokud má druhá strana podezření, že je účet zneužíván, musí to druhá strana co nejdříve oznámit společnosti Softtrader International BV, aby mohla být přijata opatření.Článek 4. Nákup softwarových licencí


4.1 Tento článek se vztahuje pouze na nákup softwarových licencí společnosti Softtrader International BV.

4.2 Poskytovatel dodává softwarové licence podle smlouvy a v souladu s článkem 6.

4.3 Poskytovatel poskytuje společnosti Softtrader International BV veškeré relevantní informace týkající se softwarové licence, mimo jiné informace o:

    · verzi softwaru, na kterou se vztahuje softwarová licence;

    · aktivaci softwaru;

    · nárok na údržbu a aktualizace softwaru;

    · příslušné licenční podmínky

4.4 Dodavatel zaručuje, že:

  (a) se souhlasem oprávněného vlastníka softwaru byla softwarová licence uvedena na trh v jedné ze zemí Evropské unie;

  (b) softwarová licence byla získána na dobu neurčitou;

  (c) za používání softwarové licence se neplatí žádné další poplatky;

  (d) softwarová licence není v době dodání používána;

  (e) softwarová licence nebyla rozdělena ani není jinak neúplná.

4.5 Dodavatel poskytne společnosti Softtrader International BV na její první žádost veškeré informace potřebné k prokázání toho, že předchozí člen splnil všechny podmínky.

4.6 Dodavatel se zavazuje chránit společnost Softtrader International BV před všemi nároky třetích stran založenými na tvrzení, že dodaná softwarová licence porušuje autorská práva těchto třetích stran. Dodavatel je navíc povinen vrátit společnosti Softtrader International BV veškeré zaplacené částky.Článek 5. Prodej softwarových licencí


5.1 Tento článek se vztahuje pouze na prodej softwarových licencí společnosti Softtrader International BV.

5.2 Společnost Softtrader International BV dodá softwarové licence, v případě potřeby, podle smlouvy a v souladu s článkem 6. Společnost Softtrader International BV se tímto zavazuje poskytnout klientovi písemně informace nezbytné pro aktivaci softwarové licence.

5.3 Společnost Softtrader International BV poskytuje poradenství ohledně fungování softwarové licence. Klient je odpovědný za instalaci a uvedení softwaru do provozu. Společnost Softtrader International BV neodpovídá za poskytnutí instalačních médií týkajících se zakoupených softwarových licencí. V otázkách týkajících se fungování softwaru se musí klient obrátit na oprávněného vlastníka softwaru.

5.4 Klient je vždy plně odpovědný za objednání požadované verze softwarové licence. Softwarová licence nesmí být poté, co byla klientovi poskytnuta, vrácena jinak než s písemným souhlasem společnosti Softtrader International BV.

5.5 Rozsah softwarové licence je limitován licenční podmínkou oprávněného vlastníka softwaru. Faktura může obsahovat informace o softwarové licenci, včetně verze softwaru, na kterou se softwarová licence vztahuje, a nároku na správu a aktualizace softwaru.Článek 6. Dodání a dodací lhůta


6.1 Pokud není dohodnuto jinak, Softtrader International BV poskytne klientovi softwarovou licenci co nejdříve po zaplacení faktury klientem.

6.2 Dodavatel musí softwarovou licenci poskytnout společnosti Softtrader International BV do 7 dnů poté, co společnost Softtrader International BV přijala nabídku od dodavatele. Úhrada faktury dodavatele musí proběhnout nejpozději do 30 dnů poté, co dodavatel poskytl příslušnou softwarovou licenci (softwarové licence).Článek 7. Ceny


7.1 Všechny ceny na webových stránkách a v brožurách, cenících, nabídkách a dalších komunikačních prostředcích společnosti Softtrader International BV jsou uvedeny v eurech a bez daně z přidané hodnoty (DPH) a dalších poplatků stanovených státem.

7.2 Ceny zmíněné v předchozím odstavci, mohou obsahovat chyby programování nebo překlepy. Za následky těchto chyb nepřebíráme žádnou odpovědnost.Článek 8. Platební podmínky


8.1 Společnost Softtrader International BV zašle klientovi fakturu na všechny částky, které klient dluží. Přijetím nabídky klient souhlasí s elektronickou fakturací ze strany společnosti Softtrader International BV.

8.2 Lhůta splatnosti je uvedena na faktuře. Pokud faktura neobsahuje lhůtu splatnosti, platí lhůta 8 dnů ode dne vystavení faktury. Po uplynutí čtrnácti dnů po uplynutí lhůty splatnosti je klient, který nezaplatil včas, v prodlení ze zákona,

bez nutnosti upozornění na takové prodlení. Z dlužné částky je klient povinen uhradit zákonný úrok z obchodních transakcí bez dalšího upozornění.

8.3 V případě, že nedojde k včasné úhradě, je klient povinen uhradit kromě dlužné částky a úroků z ní vzniklých také plnou částku za náklady na mimosoudní a soudního vymáhání (minimálně 250 EUR), včetně nákladů na advokáty, právníky, soudní vykonavatele a inkasní agentury.

8.4 Pohledávka na zaplacení je okamžitě splatná v případě, že je na klienta prohlášen konkurz, je podán návrh na pozastavení plateb nebo byl obstaven majetek klienta, klient zemře, a dále v případě, že vstoupí do likvidace nebo je ukončeno jeho likvidační řízení.

8.5 Ve výše uvedených případech má společnost Softtrader International BV dále právo ukončit nebo pozastavit plnění smlouvy nebo její neprovedené části bez předchozího upozornění nebo zásahu soudu, a to bez náhrady škody, která by z toho mohla klientovi vzniknout.

8.6 Klient se vzdává všech práv souvisejících s vypořádáním.Článek 9. Odpovědnost


9.1 Společnost Softtrader International BV nese odpovědnost pouze v případě nedostatečného plnění povinností podle této smlouvy a výhradně za přímé škody.

9.2 Odpovědnost společnosti Softtrader International BV, která vznikla v důsledku nedodržení smlouvy nebo z jiného důvodu, je omezena na přímou škodu s maximální výší ceny sjednané za smlouvu. V žádném případě však celková náhrada přímé škody nepřesáhne 10 000,- EUR.

9.3 Přímou škodou se rozumí výhradně škoda, která vznikla v důsledku:

  (a) oprávněných a prokazatelných nákladů, které dotyčná strana vynaložila na to, aby přiměla ostatní k (opětovnému) dodržení smlouvy;

  (b) oprávněných nákladů na určení příčiny a rozsahu škody, pokud se vztahují k přímé škodě, jak je zde uvedeno;

  (c) oprávněných a prokazatelných nákladů, které dotčené straně vznikly s cílem zabránit přímé škodě uvedené v tomto článku nebo ji omezit.

9.4 Jakýkoli nárok na náhradu škody pro druhou stranu v každém případě zaniká, pokud:

  (a) druhá strana nepřijala žádná opatření bezprostředně po zjištění škodné události;

  (b) druhá strana nedodala společnosti Softtrader International BV všechny relevantní informace do 3 týdnů poté, co se o škodě dozvěděla.

9.5 Výjimky a omezení uvedené v tomto článku pozbývají platnosti, pokud je škoda způsobena úmyslně nebo z vědomé nedbalosti poškozené strany a/nebo jejího vedení.Článek 10. Vyšší moc


10.1 Společnost Softtrader International BV není povinna splnit žádný závazek vůči klientovi, pokud jí v tom brání okolnost, kterou nelze přičítat pochybení a za kterou nemůže nést odpovědnost podle zákona, právního předpisu nebo obecně uznávaných norem.

10.2 Vyšší mocí se v těchto smluvních podmínkách kromě toho, co je stanoveno v zákoně a judikatuře, rozumí všechny vnější předvídatelné nebo nepředvídatelné příčiny, které společnost Softtrader International BV nemůže ovlivnit, ale v jejichž důsledku není schopna plnit své závazky. Za vyšší moc se považují zejména: národní nepokoje, útoky na sítě, mobilizace, válka, dopravní zácpy, stávka, přerušení provozu, stagnace dodávek, požár, záplavy, bariéry dovozu a vývozu a v případě, že společnosti Softtrader International BV její vlastní dodavatelé z jakéhokoli důvodu neumožní dodávku, pak od společnosti Softtrader International BV nelze oprávněně požadovat plnění smlouvy.

10.3 Po dobu trvání události vyšší moci může společnost Softtrader International BV pozastavit plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Pokud toto období trvá déle než dva měsíce, je kterákoliv ze stran oprávněna smlouvu vypovědět, aniž by byla povinna nahradit škodu druhé straně.

10.4 Pokud společnost Softtrader International BV v době vzniku události vyšší moci již částečně splnila své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo je bude moci splnit a část, která byla nebo má být provedena, má samostatnou hodnotu, je společnost Softtrader International BV oprávněna fakturovat část, která byla nebo má být provedena, samostatně. Klient je povinen tuto fakturu uhradit.Článek 11. Ochrana důvěrných informací


11.1 Strany budou považovat informace, které si navzájem poskytnou, za důvěrné, pokud jsou tyto informace označeny jako důvěrné nebo pokud přijímající strana ví nebo by měla mít důvodné podezření, že tyto informace mají být důvěrné ("důvěrné informace"). Obsah této smlouvy je v každém případě důvěrný.

11.2 Povinnost zacházet s důvěrnými informacemi jako s přísně důvěrnými neplatí, pokud přijímající strana může prokázat, že tyto informace:

     • byly v držení přijímající strany před datem plnění.

     • jsou k dispozici u třetí strany, aniž by třetí strana porušila povinnost mlčenlivosti vůči poskytující straně.

     • jsou k dispozici z veřejných zdrojů, jako jsou noviny, patentové databáze, veřejně přístupné webové stránky nebo služby;

     • byly získány přijímající stranou nezávisle a bez použití jakýchkoli informací od poskytující strany.

11.3 Pokud některá strana obdrží od příslušného orgánu příkaz k poskytnutí důvěrných informací, má právo tyto informace zveřejnit. Poskytující strana však musí být o tomto příkazu informována předem a co nejdříve, pokud to příkaz výslovně nezakazuje. Pokud se poskytující strana rozhodne proti příkazu zakročit (například prostřednictvím zkráceného soudního řízení), přijímající strana zadrží vydání informací, dokud o tom nebude rozhodnuto, a to v rozsahu, v jakém je to právně možné.

11.4 Smluvní strany ukládají povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku také zaměstnancům a třetím stranám, které se podílejí na plnění smlouvy a kterým jsou důvěrné informace poskytnuty.Článek 12. Rozhodné právo


12.1 Smlouva se řídí právem Holandska.

12.2 Pokud závazné právní předpisy nestanoví jinak, budou všechny spory vyplývající z této smlouvy předloženy příslušnému holanskému soudu v obvodu, kde je registrována společnost Softtrader International BV.Článek 13. Závěrečná ustanovení


13.1 Pokud se některé ustanovení smlouvy jeví jako neplatné, nemá to vliv na platnost celé smlouvy. Strany v takovém případě uvedou nové ustanovení (nová ustanovení), které v maximální možné míře podle zákona odpovídá (odpovídají) záměru původní smlouvy a všeobecným obchodním podmínkám.

13.2 Strany jsou oprávněny převést svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé strany. Odchylně od toho, co bylo uvedeno, je společnost Softtrader International BV vždy oprávněna převést svá práva a povinnosti ze smlouvy na mateřskou, dceřinou nebo sesterskou společnost.

13.3 Verze jakéhokoliv sdělení obdrženého nebo uloženého společností Softtrader International BV se považuje za závaznou, pokud druhá strana nestanoví jinak.Máte dotazy k Softtraderu?


Rádi vám pomůžeme! Kontaktujte nás na čísle 024-2022103, info@softtrader.cz nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.