Audit společnosti Microsoft: Kompletní přehled - Softtrader
Audit Microsoft
07/07/2023
26 min

Audit společnosti Microsoft: Kompletní přehled

07/07/2023
26 min

Audity společnosti Microsoft jsou pro mnoho firem,  bez ohledu na jejich velikost a obor, strašákem. Představa, že auditoři společnosti Microsoft budou kontrolovat váš software a licenční zásady, může být děsivá a stresující. Připravit se na audit je však zásadní, abyste předešli pokutám a poškození pověsti vaší společnosti. V tomto článku vám poskytneme informace a strategie, které potřebujete k tomu, abyste auditem společnosti Microsoft úspěšně prošli. Probereme základy licencování společnosti Microsoft a také proces auditu a způsoby, jak se na audit připravit a přežít jej ve zdraví. 

Rychlé shrnutí

 • Audit společnosti Microsoft je obecná kontrola, kterou společnost Microsoft provádí u zařízení a softwaru firem, aby se ujistila, že jsou používány legálně. Audit obvykle provádí sama společnost Microsoft nebo auditor třetí strany najatý společností Microsoft. Auditoři jsou odborníci na licence a software společnosti Microsoft, pokud během auditu zjistí nějaké problémy, mohou vaši společnost požádat o zaplacení dalších licencí, požádat vás o úpravu používání nebo mohou podniknout právní kroky. 
 • Audit společnosti Microsoft může být proveden v jakékoli společnosti, která používá software společnosti Microsoft, většinou se audit provádí na základě náhodného výběru. Proto je načasování auditu Microsoft velmi nepředvídatelné a mění se. Společnosti však obvykle dostávají 30denní výpovědní lhůtu před provedením auditu.
 • Nevyhovění nebo neprojití auditem může mít několik důsledků, jako jsou pokuty, špatné vztahy se společností Microsoft, právní kroky, poškozená pověst a mnoho dalších, které mohou poškodit vaši společnost. 
 • Proces auditu může být zdrcující, ale pokud se na něj předem připravíte, například uspořádáním všech potřebných dokumentů a informací pro audit nebo pravidelným prováděním interních auditů, zvládnete audit společnosti Microsoft snadno a bez obav.
 • Nebojte se příliš! Proces auditu společnosti Microsoft může být děsivý, nicméně pokud budete s auditory plně spolupracovat a licenci získáte legálně, nebudou pro vás žádné problémy ani následky. 

Audity společnosti Microsoft jsou v podstatě běžnou kontrolou, kterou společnost Microsoft provádí u zařízení a softwaru společnosti, aby zajistila, že jejich produkty jsou používány legálně.  Když si firma zakoupí software od společnosti Microsoft, musí získat licenci pro každou osobu nebo zařízení, které jej používá. Jinými slovy, licence slouží jako právní doklad o povolení, který uživatele opravňuje k používání softwaru. Během auditu společnost Microsoft pečlivě kontroluje počet licencí, které společnost má pro veškerý software, který zaměstnanci používají, a způsob, jakým je používají. Například pokud má společnost 100 zaměstnanců a pro každého z nich používá Microsoft Office, musí si pořídit 100 licencí Microsoft Office. Pokud se při auditu ukáže, že licencí je méně než 100, znamená to, že společnost používá software neoprávněně. 

Audit společnosti Microsoft se může stát kdykoli v jakékoli společnosti. Pokud vaše společnost používá produkty společnosti Microsoft, je vysoce pravděpodobné, že vám přijde neočekávaný e-mail o oficiálním auditu společnosti Microsoft. Firmy na audit se vybírají je vybírán náhodně v rámci jejich pravidelného procesu sledování shody s předpisy, nicméně existují určité signály, které společnost Microsoft upozorňují na to, že má provést audit společnosti. Společnost Microsoft může provést audit, pokud má obavy, že společnost nedodržuje licenční smlouvy nebo používá její software nelegálně. K tomu může dojít, pokud společnost Microsoft obdrží hlášení o softwarovém pirátství, nebo pokud si všimne neobvyklých vzorců v používání softwaru společností, či pokud má podezření, že společnost přesně nevykazuje používání svých licencí. Dalším důvodem, proč společnost Microsoft provádí audit, je situace, kdy společnost nakupuje nové licence nebo obnovuje stávající licence, aby si ověřila, jak společnost licence využívá. Společnost Microsoft tak činí proto, aby se ujistila, že společnost nakupuje správné množství licencí pro své potřeby a že nemá nedostatečné nebo nadměrné licence na svůj software. A konečně, společnost Microsoft může také provést audit ve společnosti, která se nedávno sloučila nebo koupila jiný podnik, aby se ujistila, že společnosti neúmyslně nepoužívají nelicencovaný software nebo nemají dostatečný počet licencí z důvodu záměny.

Proces auditu Microsoft

Není mnoho známo, proč a jak audit probíhá. Existuje také více zdrojů s protichůdnými informacemi. Níže naleznete fáze typického auditu společnosti Microsoft.

Dopis o auditu a zahajovací schůzka

Společnost Microsoft začne tím, že společnosti zašle oficiální dopis s oznámením o nadcházejícím auditu a jeho účelu. Poté budete požádáni o naplánování zahajovací schůzky, na které se bude dále diskutovat. Zahajovací schůzky se obvykle zúčastní zástupci vaší společnosti nebo oddělení a auditoři. Ve výjimečných případech může o účast požádat společnost Microsoft. Vaše společnost a auditoři budou diskutovat o účelu a cíli auditu. Auditoři budou informovat o časovém harmonogramu, průběhu auditu, požadovaných údajích, očekávaných výsledcích a dalších důležitých informacích.

Sběr dat

Auditor požádá společnost, aby mu poskytla co nejvíce údajů a relevantních informací. Shromažďování údajů může zahrnovat i návštěvu auditora na místě, aby se ujistil, že všechny poskytnuté údaje jsou správné a přesné. Auditor také shromáždí veškeré další informace nebo výsledky údajů z návštěvy.

Návrhy zpráv

Po shromáždění všech údajů auditoři předloží společnosti zprávu. Ve zprávě je popsán rozsah auditu, zjištění, doporučení, oblasti ke zlepšení a veškeré relevantní podklady. Zprávy často obsahují některé chybné interpretace, chyby a předpoklady, které musí společnost ověřit a prokázat opak. Obvykle je to čas pro dotazy a vysvětlení ze strany společnosti svému auditorovi týkající se zprávy. Proto je velmi důležité, aby si společnost návrh pečlivě prostudovala, obhájila své stanovisko a poskytla auditorům případné další údaje nebo důkazy.

Závěrečná zpráva o auditu

Auditoři předloží závěrečnou zprávu o auditu poté, co přezkoumají reakci firmy („obhajobu“) proti tomuto obvinění. Auditor poté naplánuje schůzku, na které předloží závěrečnou zprávu, obvykle ve formě excelové tabulky, která obsahuje přehled vlastněných a využívaných licencí spolu se shrnutím situace. Nyní auditor považuje svou práci za ukončenou, takže zbývá, aby společnost a Microsoft prošly závěrečnou zprávu a vyjednaly výsledek. Ta buď skončí kladně, že je vše v pořádku, nebo v případě negativního výsledku může společnost platit pokutu. Cílem společnosti Microsoft však většinou není společnost penalizovat. Místo toho si Microsoft cení budoucího růstu. Tuto fázi je třeba vnímat jako příležitost k budování vztahu se společností Microsoft.

Na co se auditoři při auditu zaměřují?

Poté, co se seznámíte s procesem auditu, pravděpodobně zjistíte, že není tak děsivý, jak jste si mysleli. Než se však budeme dále zabývat tím, na co se auditoři během auditu zaměřují, je pro společnost zásadní, aby dbala na tyto důležité věci:

 • Úloha auditora se týká výhradně dat, proto pokud má vaše společnost nějaké obchodní argumenty pro licencování, je lepší si je nechat až na závěrečné jednání se společností Microsoft.
 • Ve většině případů bude auditor předpokládat, že licenci neudělujete správně, aby zůstal co nejvíce nestranný. Pokud auditor narazí na nejasnosti týkající se například oprávněnosti vašeho softwaru, lze očekávat, že se postaví na stranu společnosti Microsoft.
 • Další věcí, kterou je třeba mít na paměti, je, že auditor nebude s vaší společností projednávat žádné finanční údaje ani pokuty, protože to je práce společnosti Microsoft. 
 • Konečná zpráva, kterou vaše společnost obdrží od auditorů, není konečným rozhodnutím společnosti Microsoft. Jako společnost se můžete bránit jakémukoli obvinění a vyjednávat se společností Microsoft tím, že poskytnete chybějící kontext, dovysvětlení či další argumenty, které se týkají správnosti vašich licenčních rozhodnutí. 

Během auditu společnosti Microsoft auditoři obvykle zkoumají konkrétní oblasti, aby zajistili soulad s podmínkami společnosti Microsoft. Zde jsou některé z klíčových částí, které by auditoři mohli chtít přezkoumat/chtěli by si dožádat další informace:

 • Porušení autorských práv
 • Porušení smlouvy
 • Doklad o nákupu veškerého nainstalovaného nebo zpřístupněného softwaru (faktury nebo účtenky).
 • Klíče k výrobku
 • Objemová licenční smlouva

Jak již bylo stručně zmíněno, auditoři přistupují opatrně a zpočátku předpokládají, že vaše společnost neporušuje předpisy, dokud se neprokáže opak. Díky tomuto předpokladu mohou auditoři zachovat nezaujatý přístup v průběhu celého auditu. Jakékoli pokusy o zatajení nezákonného používání licence mohou mít za následek horší problémy, proto je pro společnost lepší zůstat v souladu se zákony a případně dovysvětlovat až v případě problémů..

Příprava na audit a jak ho ustát 

Některým společnostem, které dosud auditem neprošly, může audit společnosti Microsoft připadat složitý. Pokud je to pro vaši společnost první audit, je důležité se na něj předem připravit. Je proto nutné vědět, co lze během auditu očekávat. Zde uvádíme klíčové body při přípravě na audit společnosti Microsoft;

 • Informujte zainteresované strany své společnosti o požadavku na audit od společnosti Microsoft. 
 • Připravte tým nebo zaměstnance, který bude na auditu pracovat, a zajistěte, aby byli pro audit jmenováni příslušní členové, například pracovníci oddělení IT nebo oddělení veřejných zakázek.
 • Mějte všechny dokumenty a písemnosti v pořádku a dejte je k dispozici auditorům. 
 • Pečlivě spočítejte všechny fyzické servery, virtuální počítače a virtuální servery společnosti. To zahrnuje také počet licencí CAL, které jsou na serverech nainstalovány (můžete to zkontrolovat v konzole pro správu serverů na kartě "licencování"). 
 • Sledujte všechna zařízení, která používají produkty Microsoft, včetně notebooků a mobilních zařízení. Také budete možná potřebovat informaci, kolik lidí používá databáze SQL a další serverové produkty a má k nim přístup.
 • Proškolte svůj právní tým v oblasti licencí, aby se seznámil s právními pokyny společnosti Microsoft. 
 • Vytvořte jasný návod týkající se potřebných interních zdrojů, časového harmonogramu a možných dopadů na probíhající provoz společnosti. 
 • Spolupracujte s právními a IT odborníky a požádejte je o pomoc a poradenství ohledně licenčních problémů, smluv a správy.
 • Provádějte interní audity, které pomáhají identifikovat případné problémy s dodržováním předpisů a mohou být příležitostí k úsporám, pokud jsou prováděny správně. Tyto procesy však nemohou nahradit oficiální audit společnosti Microsoft, jedná se spíše o zkušební provedení skutečného auditu. Cílem interních auditů je pouze poskytnout přehled o tom, co se bude dít během skutečného auditu, a jako ukazatel toho, co je třeba opravit, aby bylo v souladu s podmínkami a dohodami společnosti Microsoft.

Vzhledem ke zkušenostem našich klientů, kteří prošli oficiálním auditem společnosti Microsoft, můžeme s hrdostí říci, že jsme s procesem auditu společnosti Microsoft dobře obeznámeni. Zkušenosti našich klientů ukazují, že k úspěšnému absolvování auditu stačí předložit platný doklad o nákupu. Ve společnosti Softtrader dodáváme naše licence OLP (Volume) a Retail s příslušnými dokumenty. Mějte na paměti, že společnost Microsoft uznává fakturu dodavatele jako platný doklad o nákupu.

Důvody, proč společnosti neprojdou auditem

Důvodů, proč společnost neuspěje při auditu společnosti Microsoft, je více. Nejčastějším z nich je neznalost nebo nepochopení licenční smlouvy. Dalším důvodem je neschopnost předložit fakturu nebo jiného dokladu o nákupu, chyby ve výkazech a různé výklady licencí. Níže si rozebereme jednotlivé důvody a způsoby, jak se jim vyhnout.

Nedostatek znalostí v dohodě

Nedostatečná znalost licenční smlouvy je častým problémem, když se společnosti brání obvinění z porušení licence ze strany auditorů. Proto je pro společnosti zásadní, aby své licenční smlouvě jasně rozuměly. Auditoři nemusí znát souvislosti a specifika vaší licenční smlouvy, což může vést k nesprávným výkladům. Ačkoli auditoři mohou mít povědomí o obecném chápání odvětví a podnikání společnosti, mohou jim chybět konkrétní znalosti o zázemí společnosti nebo o dalších okolnostech. Proto je povinností společnosti auditorům vysvětlit případné odchylky a poskytnout potřebné dokumenty a informace na podporu svých tvrzení.

Neúplné údaje o nárocích

Mnoho společností neuspěje v auditu společnosti Microsoft, protože jim chybí údaje o oprávněních. Zde je seznam soukromých dokladů o údajích o oprávněních:

 • Licence OEM (Original Equipment Manufacturer)
 • Licence ESD (Electronic Software Distribution)
 • Licence FPP (Full Packaged Product)
 • Popisy MSDN
 • Licence Software Assurance
 • Smlouva o převodu licencí
 • Prohlášení o licenci společnosti Microsoft

Mějte na paměti, že nemusíte mít všechny výše uvedené dokumenty, povinné dokumenty závisí na tom, jaké softwarové licence si zakoupíte. Pokud můžete auditorům předložit doklad o nákupu nebo právní dokumenty, které opravňují k užívání softwaru, je to pro ně platné.

Chyba ve výpočtu

Auditoři často používají ke shromažďování údajů a zadávání výpočtů program Excel. Auditoři jsou také lidé, mohou se dopustit chyb ve vzorci nebo výpočtu. I jednoduchá chyba ve výpočtu může ovlivnit rozhodnutí společnosti Microsoft a může poškodit vaši společnost. Proto je důležité, abyste pečlivě a důkladně zkontrolovali údaje ve všech zprávách, které vám auditoři předají.

Rozdílný výklad při udělování licencí

Každá společnost může licence využívat jiným způsobem, a proto auditoři ne vždy znají účel konkrétních licencí. To, že auditoři pocházejí z velké společnosti, ještě neznamená, že mají větší zkušenosti s licencováním nebo že plně chápou souvislosti používání vašich licencí. Proto je vaším úkolem jim porozumět a poskytnout potřebné vysvětlení.

Problémy s inventarizačními údaji

Problém v inventarizačních údajích vaší společnosti by mohl vaši společnost uvést před auditory do špatného světla. Proto je důležité, aby se společnost těmto problémům vyhnula, aby vyhověla požadavkům a prošla auditem společnosti Microsoft. 

 • Neorganizovaná data služby Active Directory
 • Neaktuální záznamy o uživatelích a počítačích ve službě Active Directory
 • Nízká kvalita a neúplnost údajů o zásobách
 • Nevyhlášení obnovení po havárii a pasivních instancí SQL
 • Nezapočítaná vývojová a testovací prostředí
 • Závislost na licencích třetích stran
 • Závislost na licencích OEM a ISV


 Chápeme, že proces auditu společnosti Microsoft může u našich klientů vyvolat otázky a obavy. Ve společnosti Softtrader je náš tým k dispozici, aby vám poskytl potřebné informace a vyřešil veškeré vaše obavy. Jsme vždy otevřeni jakýmkoli dotazům, dotazům týkajícím se auditu, požadovaných dokumentů nebo dodání licencí. Kliknutím sem nás můžete kontaktovat a poradit se s námi.

Možné důsledky neúspěšného auditu společnosti Microsoft

Pokud společnost nedodrží požadavky a neprokáže společnosti Microsoft legálnost používání softwaru, může to mít pro ni několik následků, které mohou mít značný dopad. Zde je seznam možných důsledků nedodržení požadavků auditu společnosti Microsoft:

Pokuty a sankce

Pokud společnost tyto předpisy nedodrží, mohou jí být uloženy vysoké pokuty a penále. Tyto pokuty se mohou pohybovat od stovek až po tisíce eur za každou licenci, kterou společnost neoprávněně získala. 

Právní kroky

Společnost Microsoft může podniknout právní kroky proti firmám, které nelegálně používají její software. To může vést k nákladným vyrovnáním, náhradám škod a úhradám soudních poplatků. Nejen to, soudní žaloby bývají časově a finančně velmi náročné a často poškodí dobré jméno firmy.

Zvýšené náklady na licence

Pokud společnost Microsoft během auditu zjistí, že společnost má nedostatečné licence na svůj software, může být požádána o zakoupení dalších licencí, aby splnila požadavky. V případě, že společnost dlouhodobě poskytuje nedostatečné licence ke svému softwaru, může to mít za následek značné dodatečné náklady, které pak mohou mít zásadní dopad na rozpočet a finance společnosti.

Poškozená pověst

Neúspěch v auditu společnosti Microsoft může také poškodit pověst společnosti. To pak může mít za následek potíže při navazování partnerství a obchodování s jinými společnostmi, negativní publicitu a také veřejnou kontrolu. To může být obtížné překonat a může to mít dlouhodobý dopad na značku a image společnosti. 

Ztráta přístupu a podpory

Neúspěšný audit společnosti Microsoft může mít za následek ztrátu přístupu k podpoře a aktualizacím. To pak může vést k potížím při údržbě softwaru a může mít za následek bezpečnostní zranitelnosti. Bez přístupu k podpoře a aktualizacím hrozí společnostem ztráta důležitých dat, která by pak ztížila jejich provoz.

Ačkoli se vám mohou zdát důsledky znepokojivé a zastrašující, nebojte se! Pokud vaše společnost dodržuje pravidla společnosti Microsoft a nepoužívá software a licence nelegálně, nic z toho se vás týkat nebude. V nejhorším případě, pokud budete obviněni z nějakého nezákonného jednání, budete muset předložit důkaz nebo případně budete souhlasit se zaplacením dalších licencí, nebudete muset řešit žádné následky. Se správnými informacemi a strategiemi můžete audit společnosti Microsoft přežít a úspěšně jím projít. Níže najdete informace o tom, jak se na audit společnosti Microsoft nejlépe připravit a co při něm dělat a co.

Klíčové tipy a strategie pro úspěšné absolvování auditu Microsoftu

 • Během úvodní schůzky pozorně naslouchejte a zaznamenávejte si všechny důležité informace. 
 • Převezměte kontrolu a zodpovědnost za časový harmonogram auditu, abyste minimalizovali narušení provozu společnosti. 
 • Nesdělujte auditorovi příliš mnoho informací, sdělte mu jen to, co je nezbytné, a další informace můžete vždy sdělit později. 
 • Vždy zkontrolujte zprávu o auditu, protože může dojít k nedorozumění nebo interpretaci výsledků. Mohlo by také dojít k chybám ve výpočtech a chybám v údajích, proto si zprávu vždy pečlivě prostudujte a předložte důkazy na obhajobu případných nesprávných tvrzení. 
 • Abyste se vyhnuli chybám, které by mohly mít negativní dopad na výsledky auditu, poraďte se s odborníky nebo je požádejte o pomoc.
 • Provádění interních nebo pravidelných auditů pro zajištění jistoty při oficiálních auditech společnosti Microsoft.
 • Průběžně sledujte soulad veškerého zakoupeného a nainstalovaného softwaru s licenčními dokumenty. 
 • Sestavte tým odborníků nebo pracovníků pro audit. Ujistěte se, že všichni členové mají potřebné znalosti procesu i mají odborné znalosti o licenci, aby mohli obhájit společnost a zajistit hladký průběh auditu. 
 • Uspořádejte všechny potřebné informace a dokumenty týkající se softwarových licencí, aby byla společnost připravena na oficiální audit společnosti Microsoft, až přijde čas.

Porozumění licencování společnosti Microsoft

Typy licencí Microsoft

Než se začneme zabývat tím, co auditoři zkoumají při auditu společnosti Microsoft, je nejlepší pochopit různé typy licencí Microsoft. Existují tři hlavní typy licencí Microsoft - trvalé licence, licence založené na předplatném a cloudové licence. Jak názvy napovídají, za trvalé licence se platí pouze jednou a můžete je používat doživotně. Věčné licence Microsoft mohou být maloobchodní, OLP (Volume) a OEM licence. Přečtěte si více informací o rozdílech mezi OLP, maloobchodními licencemi a licencemi OEM. Naproti tomu za předplatné a cloudové licence se platí měsíčně nebo ročně. Nabízejí flexibilitu, časté aktualizace a přizpůsobivost. Každý typ licence splňuje jiné požadavky a potřeby softwaru. Mnoho společností stále dává přednost On-Premise licencím Microsoft kvůli jejich spolehlivosti a dlouhodobě nižší ceně. Přečtěte si více o tom, jak nejlépe vybrat mezi maloobchodním, objemovým (OLP) a předplaceným softwarem.

Kromě rozhodnutí, který licenční model nejlépe vyhovuje potřebám vaší společnosti, musíte také najít důvěryhodného distributora, který vám pomůže se správným licencováním. Pokud hledáte trvalé licence, společnost Softtrader se specializuje na licence OLP Volume a maloobchodní licence Microsoft. Díky desetiletým zkušenostem na tomto trhu poskytuje společnost Softtrader každému klientovi licence Microsoft prověřené auditem. Podívejte se na náš kompletní sortiment nových a použitých softwarových licencí.

Jsou předprodané licence legální a projdou auditem?

Ohledně legálnosti předprodaných licencí koluje mnoho fám, mýtů a otázek. Stručná odpověď zní ano, použité licence jsou legální. Podle rozsudku C-128/11 Evropský soudní dvůr rozhodl, že takové licence mohou vést k "prodeji" softwaru. To znamená, že softwarové licence mohou být prodány třetím stranám, proto jsou licence z druhé ruky legální. Navíc – společnost Softtrader byla založena až po vydání rozsudku Evropského soudního dvora.

Aby bylo možné legálně dále prodat předprodanou licenci, je třeba splnit 5 požadavků.

 • Původní licence k softwaru musí pocházet z jedné ze zemí Evropské unie se souhlasem držitele práv k softwaru.
 • Licence na software byla získána na dobu neurčitou (proto ve společnosti Softtrader nabízíme pouze trvalé licence).
 • Za používání softwarových licencí se neplatí žádné další poplatky.
 • Licence k softwaru není v době dodání používána.
 • Licence k softwaru není rozdělena nebo není neúplná.

Všichni naši distributoři a softwarové licence splňují všechny požadavky Evropského soudního dvora. Proto jsou naše licence na předplacený software legální a odolné vůči auditu. Prohlédněte si naši širokou nabídku licencí Microsoft.

Úspěšné absolvování auditu společnosti Microsoft s předplacenými softwarovými licencemi

Další častou otázkou, kterou dostáváme, je, zda naše licence na použitý software projdou při auditu. Odpověď zní ano, naše politika zadávání zakázek je navržena přísně v souladu s požadavky vydanými Evropským soudním dvorem. Společnost Softtrader prodává licenční práva, která jsou součástí softwarového balíčku. Licenční práva vycházejí z ustanovení autorského zákona a právně závazných licenčních podmínek vlastníka autorských práv. Po dodání licence v digitální podobě obdržíte licenční dokument obsahující všechny potřebné informace. V případě kontroly můžete tento licenční dokument a fakturu použít jako důkaz vlastnictví. Společnosti Microsoft poslouží jako důkaz, že jste licenci získali legálně, a proto projdete auditem společnosti Microsoft. 

Závěr

Audit Microsoftem není tak děsivý a strašidelný, jak si možná myslíte. Informace a pokyny v tomto článku vám pomohou vyhnout se problémům během auditu. Níže najdete také několik důležitých tipů z tohoto článku:

 1. Porozumění licencování společnosti Microsoft a procesu auditu
 2. Příprava před auditem
 3. Jak se vyhnout běžným chybám, které mohou vést k neúspěchu auditu.
 4. Zachovejte během auditu klid a rozvahu, abyste předešli nedorozuměním a zmatkům.
 5. Zajistěte si všechny potřebné dokumenty a informace týkající se auditu, jako jsou vaše licenční práva, platný doklad o koupi atd. 


Pokud si stále nejste jisti a máte potíže s licencováním společnosti Microsoft nebo samotným auditem, doporučujeme vám vyhledat pomoc odborníků. Tým společnosti Softtrader vám vždy rád pomůže a poskytne vám potřebné odborné znalosti v oblasti auditů od Microsoftu a poradí vám s výběrem správného licenčního modelu.

Zakupte si software Microsoft, který projde auditem, u společnosti Softtrader

Pokud hledáte cenově dostupné licence Microsoft s možností auditu, společnost Softtrader nabízí nový i použitý software. U použitých licencí můžete ušetřit až 70 % z původní ceny. Všechny naše licence jsou originální a projdou auditem. Pro zajištění bezpečnosti našich klientů jsou navíc všechny nákupy u společnosti Softtrader pojištěny proti nárokům na náhradu škody. Poskytujeme všechny potřebné dokumenty, takže v případě auditu si můžete být jisti, že to nebude problém. Prohlédněte si náš sortiment maloobchodních a OLP licencí Microsoft.

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Pokud si přejete získat další informace o tom, který software a licence společnosti Microsoft jsou pro vás nejlepší, kontaktujte nás. Jsme k dispozici od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.